< <

DIGITAL FULL COLOR SHORT RUN LABELS

4MILL MATT VINYL

Size

50

100

250

1.5" x 2.5" Call Call Call
1.5" x 3.5" Call Call Call
2" x 2." Call Call Call
2" x 3" Call Call Call
2" x 3.5" Call Call Call
2" x 4" Call Call Call
2.125" x 3.375" Call Call Call
2.5" x 2.5" Call Call Call
2.5" x 3" Call Call Call
2.5" x 2.5"

Call Call Call
3.0" x 4.0"

Call Call Call
3.0" x 5"

Call Call Call
3.5" x 3.5" Call Call Call
4.0" x 4.0" Call Call Call
4" x 6" Call Call Call
4.25" x 5.5 Call Call Call
 

FULL COLOR GLOSS TEXT LABELS

Full Color Labels with Flood UV

Size

500

100

250

1.5" x 2.5" Call Call Call
1.5" x 3.5" Call Call Call
2" x 2." Call Call Call
2" x 3" Call Call Call
2" x 3.5" Call Call Call
2" x 4" Call Call Call
2.125" x 3.375" Call Call Call
2.5" x 2.5" Call Call Call
2.5" x 3" Call Call Call
2.5" x 2.5"

Call Call Call
3" x 4"

Call Call Call
3" x 5"

Call Call Call
3.5" x 3.5" Call Call Call
4.0" x 4.0" Call Call Call
4" x 6" Call Call Call
4.25" x 5.5 Call Call Call

Labels are cut to final size, Bleeds OK